Zmenky

Bezpodmienečný písomný záväzok napísaný v presne stanovenej forme, ktorý poskytuje majiteľovi zmenky právo požadovať u určenej lehote úhradu peňažnej sumy uvedenej v zmenke. Zmenka je cenným papierom.

Remitent je prvým majiteľom zmenky, ktorú vystavil zmenkový dlžník na vyrovnanie svojej dlžoby. Trasant je vystavovateľ zmenky. Trasát je ten, kto má zaplatiť cudziu zmenku.

Základné druhy zmeniek podľa vystavenia a formy sú:

 1. vlastná zmenka, ktorá obsahuje sľub dlžníka (vystavovateľa), že veriteľovi (remitentovi) zaplatí v určitý čas príslušnú peňažnú čiastku.
 2. cudzia zmenka, pri ktorej v prospech remitenta (majiteľa zmenky) uhrádza zmenku vystavovateľom zmenky (trasantom) poverená osoba (trasát). Cudzia zmenka teda predstavuje písomný príkaz 3. osobe (trasátovi, zvyčajne banka) vyplatiť uvedenú sumu majiteľovi zmenky.

Podľa dôvodu vzniku sa zmenky delia na:

 1. obchodné zmenky, predstavujúce nástroj platenia pri obchodných operáciách,
 2. finančné zmenky, ktorých dôvodom vzniku je napr. finančný úver popr. slúžia k zaisteniu pohľadávky (tzv. kaučné zmenky).

Podľa splatnosti možno zmenky rozdeliť na:

 1. zmenky s pevným termínom splatnosti,
 2. zmenky splatné po predložení (vista zmenka),
 3. zmenky splatné po uplynutí určitej doby od predloženia (viasta zmenky),
 4. zmenky splatné za určitú dobu od vystavenia (datto zmenka).

Vlastná zmenka obsahuje:

 • označenie, že ide o zmenku vo vlastnom texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina písaná,
 • dátum a miesto vystavenia zmenky,
 • bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
 • údaje o splatnosti,
 • údaje o mieste, kde bude zmenka uhradená,
 • meno toho, komu sa má zaplatiť (zmenkový veriteľ, remitent),
 • údaje o vystavovateľovi zmenky (meno, adresa, podpis).

Cudzia zmenka obsahuje:

 • označenie, že ide o zmenku vo vlastnom texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina písaná,
 • dátum a miesto vystavenia zmenky,
 • bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu,
 • meno toho, kto má zaplatiť,
 • údaje o splatnosti (termín splatnosti zmenky, ak nie je zadaný, je to zmenka splatná po predložení),
 • miesto, kde bude zmenka uhradená,
 • meno toho, komu sa má zaplatiť (zmenkový veriteľ, remitent),
 • údaje o vystavovateľovi zmenky (meno, adresa, podpis).

Základné pojmy súvisiace so zmenkami:

 • Akcept - je písomným potvrdením záväzku. Akcept sa podpisuje na lícnej strane zmenky a vyjadruje súhlas príjemcu zaplatiť v zmenke stanovenú sumu.

 • Akceptant – osoba, ktorá akceptovala (prijala) zmenku.

 • Akceptovaná zmenka – zmenka, na ktorej jej príjemca vyjadril svojim podpisom súhlas s tým, že zmenku v termíne splatnosti zaplatí.

 • Aval – týmto pojmom sa označuje tzv. zmenkové „ručiteľstvo“. Znamená prevzatie záväzku uhradiť zmenku buď za vystaviteľa pri vlastných zmenkách alebo za trasáta pri cudzích zmenkách.

 • Diskont – tiež diskontný výnos, predstavuje úroky odo dňa nákupu zmenky do dňa jej splatnosti a eskontnej provízie.

 • Domicil – konkrétne miesto, kde je zmenka splatná. Väčšinou to býva banka.

 • Eskont zmenky – je nákup zmeniek pred dobou ich splatnosti.

 • Eskontná provízia – odmena, ktorú si banka odpočíta pre eskonte zmeniek od zmenkovej čiastky (okrem úrokov).

 • Eskontný úver – úver, ktorý banka poskytne klientovi nákupom zmenky. Banka pri tom od zmenkovej čiastky odpočíta úroky odo dňa splatnosti zmenky a poplatky (eskontnú províziu).

 • Indosament – tiež prevod, rubopis – písomné prehlásenie indosanta (toho, kto zmenku prevádza) na rube zmenky o prevode práv zo zmenky na iného majiteľa.

 • Lombardný úver – úver na založenie zmeniek. Je zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka.

 • Prolongácia - je predĺženie termínu splatnosti zmenky vystavením novej zmenky alebo prečiarknutím pôvodnej splatnosti a uvedením novej splatnosti.

 • Protest – dôkazná listina nutná pre zachovanie peňažných postihových nárokov a práv voči všetkým postihnuteľným dlžníkom. Protest využíva majiteľ zmenky vtedy, ak niektoré z jeho práv nebolo naplnené. Najčastejšie ide o protest proti neprijatiu alebo nezaplateniu zmenky. Ak majiteľ zmenky nedosiahne naplnenie svojich práv ani po proteste, môže si uplatniť svoje nároky na súde zmenkovou zálohou, ktorá sa končí exekúciou voči dlžníkovi.

 • Reeskont – eskont už predtým eskontovanej zmenky. Obvykle k nemu dochádza, keď komerčná banka predá eskontovanú zmenku centrálnej (emisnej) banke.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2