Všeobecné podmienky používania informácií na internetovej stránke www.totalmoney.sk a zásady ochrany osobných údajov

I. Všeobecná časť

 1. Týmito všeobecnými podmienkami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.totalmoney.sk (ďalej len internetová stránka) pre používateľov tejto internetovej stránky.
 2. Na internetovej stránke sa umiestňujú informácie o tuzemských finančných službách finančných inštitúcií, ktoré používateľom umožňujú lepšiu orientáciu v oblasti finančného trhu. Informácie vytvárajú profil finančných produktov z pohľadu vybraných kategórií. Zohľadňujú sa len zverejnené špecifiká produktu, na základe ktorých sa uskutočňuje objektívne porovnanie produktu resp. finančnej služby, pričom nedochádza k finančnému poradenstvu. Prístup k týmto informáciám je bezplatný.
 3. Internetová stránka je chránená autorským právom. Prevádzkovateľ internetovej stránky získava informácie z overených zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. V zásade vychádza vždy zo zverejnených informácií finančných inštitúcií poskytujúcich finančné služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť týchto informácií, ani za akékoľvek prípadné škody vzniknuté používateľovi v súvislosti s aplikáciu týchto informácií.
 4. Zverejnenie informácií na internetovej stránke nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi používateľom a prevádzkovateľom stránky.
 5. Kopírovanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.totalmoney.sk je možné len s uvedením zdroja www.totalmoney.sk. Na internete musí byť uvedenie zdroja doplnené o aktívny odkaz vo forme textu na stránku www.totalmoney.sk.
 6. Prístup na internetovú stránku nevyžaduje poskytnutie osobných údajov používateľa.
 7. Na základe odoslania e-mailovej adresy používateľ udeľuje súhlas s prijímaním noviniek a marketingových informácií e-mailom. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na
  novinky-odhlasit@totalmoney.sk. Prevádzkovateľ internetovej stránky neposkytne e-mailovú adresu používateľa tretej strane. Na prijímanie noviniek a informácií nemá používateľ právny nárok, ich zasielanie používateľovi môže byť kedykoľvek zrušené.

II. Záverečné ustanovenia

 1. Používaním serveru www.totalmoney.sk používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.
 2. Tieto všeobecné podmienky môžu byť zo strany prevádzkovateľa kedykoľvek zmenené alebo zrušené. O zmenách bude prevádzkovateľ používateľov informovať ich zverejnením na internetovej stránke.
 3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.totalmoney.sk.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2