Záložné právo

Právo slúžiace na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť pohľadávku alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (zálohu), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.

Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností. Záložné právo na hnuteľnú vec vzniká jej odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy (ak sa na úschove záložca a záložný veriteľ dohodli). Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva (predaj zálohu na dražbe, exekúcia a pod.). Ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, pre ich uspokojenie je rozhodujúce poradie ich registrácie v registri záložných práv počítané odo dňa ich najskoršej registrácie.

Ak stratí záloh na cene tak, že zaistenie pohľadávky sa stane nedostatočné, záložný veriteľ má právo od dlžníka žiadať, aby zaistenie primerane doplnil. Ak sa tak nestane, stane sa tá časť pohľadávky, ktorá nie je zaistená splatnou. Záložné právo zaniká ak zanikne pohľadávka, ak sa záložný veriteľ vzdá záložného práva, ak uplynie čas, na ktoré bolo záložné právo zriadené a pod.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2