Zaistenie

Zaistenie je systém ekonomických vzťahov, pri ktorých poisťovateľ prenesie časť rizík, ktoré na seba prebral, na zaisťovateľa. Zaisťovateľ teda zabezpečuje poistenie pre poisťovateľa.

Podľa Zákona o poisťovníctve je zaisťovacou činnosťou preberanie poistných rizík zaisťovňou, ohodnocovanie rizík a ich riadenie, správa zaistných zmlúv, tvorba technických rezerv a udržiavanie požadovanej miery solventnosti a správa umiestnenia prostriedkov technických rezerv a garančného fondu, poskytovanie plnenia zo zaistných zmlúv a poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva.

Časť poistenia, ktorú poisťovateľ odovzdá do zaistenia sa nazýva „Cesia“. Provízia zo zaistenia (commission) je odmena za sprostredkovanie zaistenia. Zaisťovateľ ju poskytuje tomu, kto mu odovzdal zaistenie (väčšinou ide o poisťovateľa). Cena zaistenia, ktorú musí platiť poisťovateľ zaistiteľovi sa nazýva zaistné. Zo zaistného hradí zaisťovateľ províziu poisťovateľovi ako odmenu za to, že spravuje poistenie.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2