Začiatok poistenia

Začiatok poistenia je okamih, v ktorom sa osoba, na ktorú sa vzťahuje poistenie, stala poistenou. Začiatkom poistenia nadobúda poisťovateľ právo na poistné a zároveň mu vzniká povinnosť plnenia v prípade, ak nastane poistná udalosť. Začiatok poistenia je presne stanovený v poistnej zmluve.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2