Zabezpečenie úveru

Zabezpečenie úveru je nástrojom pre zníženie straty v prípade platobnej neschopnosti klienta. Zabezpečenie úveru umožňuje banke uplatniť nárok z nesplatenej pohľadávky voči dlžníkovi alebo voči tretej osobe. Zaistenie úveru môže byť peňažné alebo nepeňažné. Pri nepeňažnom zabezpečení možno dať do zálohy iba veci nadobudnuté zákonným spôsobom. Spôsoby zabezpečenia možno rozdeliť na:

  • zabezpečenie ručením (fyzickou osobou, zmenkou, bankovou zárukou)
  • zabezpečenie zriadením záložného práva (na hnuteľné, nehnuteľnú vec, cenný papier),
  • zabezpečenie vinkuláciou vkladu.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2