Vinkulácia

Viazanie alebo obmedzenie dispozičného práva (k cennému papieru, poisteniu, vkladu a pod.) až do splnenia určitej podmienky. Pri úverových produktoch sa najčastejšie stretneme s vinkuláciu poistenia a vinkuláciou vkladu.

Vinkulácia poistenia znamená viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby. S vinkuláciou poistenia sa možno stretnúť pri hypotekárnych úveroch, pri ktorých banky žiadajú vinkulovať poistenie nehnuteľnosti v ich prospech. Ak by následne vznikla na predmetnej nehnuteľnosti poistná udalosť (spôsobená napríklad živelnou pohromou, požiarom a pod.), poisťovňa vyplatí poistnú sumu tomu, na koho je poistenie vinkulované, t.j. banke. Týmto spôsobom sa banky chránia pred prípadným poškodením nehnuteľnosti, na ktorú majú záložné právo a na ktorú požičali peniaze. Po splatení úveru dochádza k devinkulácii, teda k zrušeniu vinkulácie.

Vinkulácia vkladu predstavuje účelové obmedzenie dispozičného práva k vkladu. Toto obmedzenie môže určovať:

  1. formu využitia vkladu – napríklad využitie vkladu len na konkrétny účel (napr. stavba, kúpa zariadenia),
  2. formu prístupu k vkladu – napríklad prístup ku vkladu po splatení úveru, po uvedení hesla a podobne.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2