Vecné bremeno

Nehnuteľná vec môže byť zaťažená vecným bremenom. Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo niečoho sa zdržať. Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závete, dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zákona. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je potrebné vykonať vklad do katastra nehnuteľností.

Práva vyplývajúce z vecného bremena môžu mať dvojaký charakter:

  1. in rem – spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti. Každý vlastník tejto nehnuteľnosti je oprávnený z vecného bremena. Ak dôjde k zmene vlastníctva, prechádza so zmenou vlastníctva veci na nadobúdateľa aj vecného bremeno, ktorým je nehnuteľnosť zaťažená.

  2. in personam – v prospech určitej osoby. Právo z vecného bremena môže patriť určitej fyzickej alebo právnickej osobe bez toho, aby táto osoba bola vlastnícky viazaná k určitej nehnuteľnosti. Takéto vecné bremeno neprechádza na nadobúdateľa pri zmene vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej vecné bremeno viazne, ale zaniká smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby. Môže ísť napr. o prípad doživotného užívania bytu.

Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Ak ide o vecné bremená pôsobiace in personam, ktoré sa viažu na určitú osobu, zanikajú smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby. Ak ide o vecné bremená pôsobiace in rem, môžu zaniknúť, ak zanikne vec, na ktorú sa vecné bremeno viaže. Ak bolo vecné bremeno zriadené písomnou zmluvou medzi účastníkmi, k zániku vecného bremena dochádza až rozhodnutím správy katastra. Vecné bremeno môže zaniknúť aj uplynutím času, ak jeho trvanie bolo časovo obmedzené.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2