Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Úverový register (Credit Bureau)

Register spravujúci informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účtoch, kreditných kartách, podaných žiadostiach o úvery v bankách a pod. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

Úlohou úverového registra je:

  • poskytovanie informácií o klientovi banke, ktorá tieto potrebuje pri rozhodovaní o poskytnutí úveru (pri hodnotení bonity klienta, platobnej kapacite klienta a pod.),
  • obmedzenie poskytovania úverov nebonitným klientom (neplatičom).

Úverové registre obsahujú:

  • identifikačné údaje klienta,
  • údaje o bonite klienta,
  • úverovú históriu klienta.

Úverová história klienta obsahuje napríklad informácie o tom, aké úvery a v ktorej banke klient mal alebo má, ako ich splácal alebo v súčasnosti ešte spláca atď. Pozitívny úverová história klienta určitým spôsobom v procese posudzovania žiadosti o úver zvýhodňuje.

Na Slovensku pôsobia tieto úverové registre:

  1. Spoločný register bankových informácií (SRBI), ktorý spravuje informácie z bánk úveroch poskytnutých fyzickým osobám. Pozrite tiež SBCB.

  2. Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý spravuje informácie z nebankových spoločností o úveroch a pôžičkách poskytnutých fyzickým osobám.

  3. Register Bankových úverov a záruk (RBÚZ) Národnej banky Slovenska, ktorý spravuje informácie o úveroch a zárukach bánk poskytnutých firmám a podnikom.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2