Úroková sadzba (úroková miera)

Úrok vyjadrený ako % z požičiavanej istiny. Najčastejšie sa úrokové sadzby vyjadrujú v % za jeden rok (p.a.). Pri vyjadrovaní úrokovej sadzby sa možno stretnúť s nasledujúcimi alternatívami:

  • ročné úrokové obdobie - označuje sa p.a. (per annum),
  • polročné úrokové obdobie - označuje sa p.s. (per semestre),
  • štvrťročné úrokové obdobie - označuje sa p.q. (per quartale),
  • mesačné úrokové obdobie - označuje sa p.m. (per mensem),
  • denné úrokové obdobie – označuje sa p.d. (per diem).

Podľa spôsobu určenie výšky úroku rozlišujeme jednoduché úročenie a zložené úročenie.

Podľa toho, kedy sa úrok pripočítava k istine rozlišujeme úročenie pred lehotou (anticipatívne) a po lehote (dekurzívne). Pri predlehotnom úročením sa úrok pripočítava k istine (kapitálu) začiatkom obdobia. Pri polehotnom úročení sa úrok k istine pripočítava na konci obdobia úročenia.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2