Tuzemský platobný styk

Súhrn všetkých spôsobov a foriem platenia, sprostredkujúcich obeh peňazí v národnom hospodárstve. Pri tuzemskom platobnom styku sú účastníkmi platobného styku len domáce subjekty. Tuzemský platobný styk možno ďalej rozdeliť na bezhotovostný, hotovostný alebo kombinovaný.

Bezhotovostný tuzemský platobný styk je realizovaný výlučne prostredníctvom bánk, resp. prostredníctvom bankových účtov, medzi ktorými dochádza k presunom peňazí. Podmienkou pre realizáciu bezhotovostného platobného styku je teda existencia bankového účtu ako na strane odosielateľa peňazí, tak aj na strane ich príjemcu. Ak ku prevodu peňazí dochádza v rámci účtov jednej banky, hovoríme o vnútrobankovom bezhotovostnom platobnom styku. Pri medzibankovom bezhotovostnom platobnom styku dochádza k prevodu medzi dvomi klientskymi účtami vedenými v rozličných bankách.

Hotovostný tuzemský platobný styk predstavuje presun hotovosti v rámci niekoľkých subjektov aj bez nutnosti účasti bánk. Medzi hotovostný platobný styk patria priame platby v hotovosti (mincami, bankovkami), realizované najčastejšie v obchodoch, v bankách formou vkladu alebo výberu z účtu a pod. V hotovostnom platobnom styku sú najčastejšie využívanými dokladmi pásky z registračných pokladní, pokladničné šeky a zloženky, príjmové pokladničné doklady atď.

Kombinovaný platobný styk je kombináciou hotovostného a bezhotovostného platobného styku. Príkladom môže byť vklad hotovosti v banke, pričom príjemcovi sú prostriedky pripísané na účet, alebo opačný prípad, kedy je príjemcovi vyplatená hotovosť poslaná z účtu odosielateľa.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2