Technické rezervy

Technické rezervy sa využívajú na úhradu záväzkov poisťovne voči poisteným. Poisťovňa musí vytvárať najmä tieto technické rezervy:

  • rezervy na poistenie budúcich období,
  • na poistné plnenie, prémie a zľavy,
  • na životné poistenie,
  • na krytie mimoriadnych rizík a pod.

Technické rezervy sa vytvárajú ako samostatné rezervy pre životné poistenie a samostatné rezervy pre neživotné poistenie. Pokiaľ poisťovňa vytvorené rezervy bezprostredne nepotrebuje na krytie, môže ich využiť na investičnom poistnom trhu, t.j. môže napríklad kúpiť dlhopisy vydané štátom alebo komerčnými bankami, cenné papiere, môže uložiť peniaze na termínovaný vklad v banke alebo môže poskytovať pôžičky svojim poistencom.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2