Sekuritizácia

Predaj bankového balíka úverových pohľadávok inej spoločnosti, ktorá financuje kúpu týchto pohľadávok vydaním dlhopisov, pričom splatenie istiny a úrokov dlhopisov je kryté úverovými pohľadávkami. Sekuritizácia je teda premena nelikvidných aktív (úverov) na likvidné aktíva (cenné papiere). Predajom cenných papierov investorom sa peniaze dostávajú späť do bánk a slúžia pre financovanie nových úverových obchodov.

Do druhej polovice 20. storočia banky držali svoje úverové portfólia až do dňa ich splatnosti a úvery boli financované z vkladov alebo z medzibankových úverov. Keďže tieto zdroje prestávali stačiť, v roku 1970 boli v USA vydané prvé cenné papiere kryté pohľadávkami z hypotekárnych úverov. Postupne sa začala sekuritizácia využívať i vo vzťahu k spotrebiteľským úverom a kreditným kartám. Všeobecne sa takto vydané cenné papiere nazývajú ABS (asset-backed securities).

Výhodou sekuritizácie pre banky je získanie kapitálu pre ďalšie poskytovanie úverov a transfer rizika plynúceho z nesplatenia úverov na investorov.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2