Samostatný finančný agent

Agent vykonávajúci finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami

Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené:

  • stredné odborné vzdelanie, päťročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo

  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, trojročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo

  • vysokoškolské vzdelanie, trojročná odborná prax v príslušnom sektore a úspešne vykonaná odborná skúška.

Samostatný finančný agent preukazuje odbornú spôsobilosť Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia vykonávať túto činnosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania, potvrdením o dĺžke odbornej praxe v príslušnom sektore, potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania a osvedčením o úspešnom vykonaní odbornej skúšky.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2