Ručiteľ

Pri úverových produktoch je ten, kto veriteľovi prehlási, že vyrovná záväzky dlžníka v prípade, že tak neurobí dlžník sám. Prehlásenie ručiteľa má písomnú formu a podpis ručiteľa je úradne overený. Ručiteľov môže byť i viac, pričom každý z nich ručí do výšky popísanej v prehlásení ručiteľa.

Pri zabezpečovaní úveru zo strany banky táto preveruje nie len schopnosť splácať úver u žiadateľa, ale aj u ručiteľa.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2