REPO operácia

Operácia s cennými papiermi, kedy majiteľ cenných papierov prijíma úver predajom cenných papierov k určitému dátumu veriteľovi s tým, že sa zaviaže úver vrátane úrokov splatiť spätným nákupom cenných papierov k určitému termínu a za dopredu stanovenú cenu. Veriteľ nákupom cenných papierov poskytuje dlžníkovi úver a zároveň záväzok, že mu predá cenné papiere k určitému termínu späť. REPO operácie možno využiť aj z iných dôvodov ako je poskytnutie úveru.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2