Reálna úroková miera

Vyjadrenie pre mieru skutočného zhodnotenie vkladov. Na rozdiel od nominálnej úrokovej miery (zmluvne dohodnutá úroková miera pri vkladoch, úveroch a pod.) je reálna úroková miera očistená o vplyv inflácie a zdanenia (napr. pri zdanení úrokových výnosov vkladových produktov).

Reálna hodnota kapitálu (Kr) na konci obdobia sa určí zo vzťahu:
Kr = K (1 + rn) / (1 + ri)
kde K je počiatočný kapitál, rn je nominálna úroková miera a ri je miera inflácie.

Reálnu hodnotu kapitálu (Kr) možno vyjadriť s použitím reálnej úrokovej miery (rr) vzťahom:
Kr = K (1 + rr)

Úpravou vyššie uvedených vzťahov dostaneme:
K (1 + rr) = K (1 + rn) / (1 + ri)
kde reálna úroková miera:
rr = (rn – ri) / (1 + ri)

Tento vzťah sa nazýva Fisherova rovnica. Irving Fisher (1867-1947) sformuloval závislosť nominálnej a reálnej úrokovej miery tak, že nominálna úroková miera je rovná reálnej úrokovej miere zvýšenej o očakávanú mieru inflácie.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2