Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou je podľa § 6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (1).

Významnou verejnou funkciou je

a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodarného zboru,
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) veľvyslanec, chargé d´affaires,
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je

a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby podľa (1)
b) dieťa, zať, nevesta osoby podľa (1) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby podľa (1), alebo
c) rodič osoby podľa (1).

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod

a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou podľa (1), alebo
b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby podľa (1).


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2