Opravné položky

Opravné položky predstavujú zníženie hodnoty pohľadávky jej preúčtovaním do nákladov. Pri pohľadávkach sa opravné položky tvoria najmä tam, kde je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník čiastočne alebo úplne nezaplatí. Takéto pohľadávky možno označiť ako rizikové pohľadávky. 

Tvorba opravných položiek ku klasifikovaným pohľadávkam z úverov je daňovo uznateľná. Opravné položky sú v priebehu roka tvorené zálohovo. Pri ich tvorbe môže banka vziať do úvahy výšku a kvalitu pohľadávky. Pri takomto postupe banky využívajú tzv. váhy a rozlišujú niekoľko typov pohľadávok:

a) sledovanou pohľadávkou je každá pohľadávka, pri ktorej došlo k zhoršeniu  kritérií, ktoré vyjadrujú pravdepodobnosť splatenia istiny, úrokov a poplatkov, ale zároveň sa nepredpokladá strata,

b) neštandardná pohľadávka je riziková pohľadávka, ale splatenie pohľadávky je vysoko pravdepodobné,

c) pochybná pohľadávka je taká, pohľadávky, pri ktorej je čiastočné splatenie pohľadávky pravdepodobné, ale celkové splatenie vysoko nepravdepodobné,

d) stratová pohľadávka je pohľadávka so znakmi nenávratnosti alebo je návratná len vo veľmi malej hodnote. 

Výška opravných položiek potom predstavuje určité % z výšky klasifikovaných úverov. Vytvorené opravné položky sa zrušia v prospech výnosov, ak pomynie dôvod pre ich existenciu. 


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2