Opcia

Zmluva týkajúcu sa práva na nákup alebo predaj určitého aktíva (cenného papiera, meny, komodít, akcií), ktoré môže, ale nemusí byť jedným zo subjektov (držiteľom opcie, oprávneným) v presne stanovenej budúcnosti uplatnené. Druhý subjekt (vystaviteľ opcie, povinný) je povinný uplatnenie tohto práva rešpektovať. Za možnosť uplatnenia práva oprávnený subjekt zaplatí vystavovateľovi opcie určitú cenu, nazývanú tiež cena opcie alebo prémia.

Opcie na kúpu (kúpne opcie, call opcie, call option) sú opcie, pri ktorých má držiteľ opcie právo v stanovenej dobe kúpiť príslušné aktívum od vystaviteľa opcie a vystaviteľ opcie je povinný toto aktívum predať.

Opcie na predaj (predajné opcie, put opcie, put option) sú také opcie, pri ktorých má držiteľ opcie právo predať v stanovenom termíne a za stanovenú cenu aktívum vystaviteľovi opcie a vystaviteľ opcie je povinný príslušné aktívum kúpiť.

Opcie možno rozdeliť aj podľa termínu uplatnenia opcie. Európsku opciou možno uplatniť len ku dňu splatnosti opcie. Americkú opciou možno uplatniť kedykoľvek v priebehu trvania opcie až do dňa jej splatnosti. Bermudskú opciu možno uplatniť len k určitým dátumom v priebehu trvania opcie. Atlantická (islandská) opcia je opcia, ktorú možno uplatniť len v priebehu stanoveného obdobia pre jej splatnosťou.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2