Mimoriadna splatnosť úveru

Udalosť nastávajúca v prípade, ak dôjde zo strany klienta k porušeniu podmienok úveru. Klient je následne povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Dôvodmi pre mimoriadnu splatnosť úveru môžu byť omeškania so splátkami úveru, použite úveru na iný účel ako bolo v zmluve stanovené, poskytnutie nepravdivých údajov banke a v prípade hypotekárnych úverov aj nesplnenie výzvy na navýšenie krytia hypotekárneho úveru (založenie ďalšej nehnuteľnosti) v prípade, ak pôvodne založená nehnuteľnosť vplyvom podmienok na trhu stratila svoju cenu a jej súčasná hodnota je tým pádom pre poskytnutý úver nedostatočná.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2