Lízing (Leasing)

Činnosť spočívajúca v prenájme výrobkov dlhodobého používania (vrátane napr. výrobných strojov). Prenájom sa uskutočňuje na základne zmluvy, ktorou nájomca získava od prenajímateľa do používania majetok a to na dohodnuté obdobie a za dohodnutú odmenu. Nájomné je obvykle splácané v mesačných splátkach. Predmetom leasingu môže byť akýkoľvek hnuteľný alebo nehnuteľný majetok.

V praxi sa rozlišujú dva typy leasingov – finančný leasing a operatívny leasing. Pri finančnom leasingu sa predpokladá plná úhrada hodnoty požičaného majetku a jeho splatením zároveň prevod vlastníckych práv. Pri operatívnom leasingu nedochádza k zmene vlastníckeho práva. Zmluvným základom býva nájomná zmluva, pričom napr. pri operatívnom leasingu áut preberá na seba leasingová spoločnosť celú zodpovednosť za automobil, vrátane poistenia, údržby, opráv a predaja ojazdeného automobilu. 

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2