Likvidita (banková likvidita)

Schopnosť banky plniť svoje záväzky voči vkladateľom. Pravidlá likvidity spočívajú v stanovení štruktúry aktív (napríklad úverové obchody) a pasív (vklady). Na strane pasív to môže byť napríklad určitý rozdiel termínovaných vkladov a bežných účtov, na strane aktív určitý podiel hotovosti na celkových aktívach a medzi aktívami a pasívami napríklad určitý podiel úverov k bežným vkladom.

Pri obchodných bankách vzniká tzv. likvidné riziko, ktorého podstata spočíva v nebezpečenstve hromadných požiadaviek klientov banky na vyplatenie ich úspor. Pre banku môže takáto situácia znamenať veľké problémy, hraničiace aj s jej bankrotom. Banky toto riziko riadia sledovaním a riadením likvidity, pričom hlavná pozornosť je venovaná analýze peňažných tokov (cash-flow) a lehotám splatnosti aktív.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2