Likvidačný zástupca

Zákon o povinnom zmluvnom poistení (Zákon č. 381/2001 Z.z.) definuje likvidačného zástupcu ako fyzickú alebo právnickú osobu s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť v zastúpení poisťovateľa. Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, v ktorom mu nebolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného zástupcu.

Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa. Zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného a vykonáva všetky činnosti potrebné na ich uspokojenie. Činnosť likvidačného zástupcu sa týka najmä:

  • škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla, na ktoré bolo uzavreté poistenie v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom má trvalý pobyt poškodený,
  • škôd spôsobených na území iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt.
Porovnanie havarijného poisteniaHľadáte najvýhodnejšie havarijné poistenie? Porovnajte si havarijné poistky na TotalMoney.sk.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2