Kreditné deriváty

Nástroje umožňujúce prenos úverového (kreditného) rizika z banky na investora. Tieto deriváty vznikli s cieľom znížiť riziko plynúce z nesplácania úverov a v súčasnosti patria medzi jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví finančných trhov.

Princíp kreditných derivátov spočíva v oddelení kreditného rizika a v obchodovaní s týmto rizikom na trhu. V prípade kreditnej udalosti dostáva ten, kto riziko predal (napr. banka) od toho, kto riziko kúpil vyrovnanie a to aj v prípade, že ten, kto riziko predal nemá pohľadávku voči referenčnému dlžníkovi. Výška vyrovnania je stanovená nezávisle od skutočnej škody, ktorá veriteľovi vznikne. Cena za transfer rizika je, že ten, kto riziko predáva, platí tomu, kto riziko kupuje určitý poplatok. Pri kreditných derivátoch nedochádza k zmene vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom.

Typy kreditných derivátov:

  • forward úverového rozpätia,
  • swap na úverové zlyhanie (credit default swap - CDS),
  • swap na celkový výnos (total return swaps - TRS),
  • opcia úverového rozpätia (credit spread options - CSO).


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2