Konštantný symbol

V platobnom styku na Slovensku je to štvormiestne číslo, pričom:

 • prvé tri miesta čísla vyjadrujú charakter platby,
 • štvrté miesto čísla je premennou vyjadrujúcou spôsob platenia alebo zúčtovania.

Konštantné symboly sa zaraďujú do 10 tried, od 0 do 9:

 • 0 - platby za tovar a služby,
 • 1 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu,
 • 2 - platby za dodávky investičnej povahy,
 • 3 - mzdové a ostatné osobné náklady,
 • 4 - príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov,
 • 5 - ostatné finančné platby,
 • 6 - prevody medzi účtami toho istého klienta,
 • 7 - pokladničné príjmy,
 • 8 - rezerva,
 • 9 - vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk ku klientom.

Premenná časť konštantného symbolu sa zaraďuje do 10 skupín, od 0 do 9:

 • 0 - platby podľa osobitnej dispozície banky,
 • 1 - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
 • 2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom,
 • 3 - výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta,
 • 4 - prednostné platby,
 • 5 - opravné zúčtovanie z podnetu banky,
 • 6 - dobropisy (vratky) na platby bežného roka,
 • 7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roka,
 • 8 - ostatné bezhotovostné platby,
 • 9 - hotovostné platby.

Najpožívanejšie konštantné symboly:

0008 platby za tovar
0108 platby za poľnohospodárske výrobky
0308 platby za služby
1018 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo vztahu k ŠR
1118 administratívne a iné poplatky a platby vo vztahu k ŠR
3118 poistné a príspevok zamestnávateľa do poistovní a NÚP
1318 príjmy zo splácania úverov a pôžiciek poskytnutých zo ŠR
2018 ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR
3718 nájomné za prenájom vo vzťahu k ŠR
3818 ostatné tovary a služby vo vzťahu k ŠR
5118 splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi vo vzťahu k ŠR
5918 splácanie istiny, splácanie výnosov z CP vo vzťahu k ŠR
0028 platby za dodávky investičnej povahy
0038 prostriedky na mzdy
0138 zrážky z miezd
0938 dávky sociálneho zabezpečenia
1148 bežná záloha dane
1348 doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1548 dodatočné daňové priznanie
1748 vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie
1948 zúčtovanie rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
2148 dodatočne vyrubená daň
2948 paušál. daň - § 15 z.c. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
3148 penále z kontroly
3348 penále zo správy
3548 penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
3748 penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
4948 vrátenie dane - nepriame dane
5148 zvýšenie dane
5348 nárok na odpočet dane
5748 dodatočné daňové priznanie
5948 zvýšenie dane - daňová inšpekcia
6148 dodatocná platba z daňovej inšpekcie
6348 pokuta z kontroly
6548 pokuta zo správy
6748 pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6948 pokuty vyrubené daň. org., ktoré nie sú príjmom osobitného účtu ŠR
7148 penále z daňovej inšpekcie
7348 úrok pri odklade platenia
7548 exekučné náklady
7748 úrok platený z DÚ za oneskorenie vrátenia preplatku
7948 blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
8148 platba (účtovaná súčasne s predpisom)
8748 platba na vyrovnanie preplatku
0058 penále, poplatky z omeškania a iné maj. sankcie, náhrady škôd
2058 nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
3058 predaj cenných papierov
4058 vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť istiny
5058 ostatné obchody s cennými papiermi
0158 hospodárstvo operatívne výdavky
0358 platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
0558 finančné platby ostatné
2558 úhrady poistných plnení poisťovňami
3558 platby poistného poisťovniam
0858 prechodne poskytnuté pôžičky
0068 prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
0168 splátky úverov a pôžičiek
0968 ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta
0078 tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0178 tržby za poskytnuté služby


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2