Kapitálový trh

Kapitálový trh je trh slúžiaci najmä na financovanie investícií. Je to trh strednodobého alebo dlhodobého kapitálu. Subjektmi kapitálového trhu sú banky, podniky, obyvateľstvo, poisťovne, investičné spoločnosti, orgány verejného sektora, podnikateľské spoločnosti a pod.

Na kapitálovom trhu sa realizujú transakcie spojené so strednodobými a dlhodobými voľnými peňažnými prostriedkami vo forme obchodovateľných cenných papierov alebo bankových úverov. Časťou kapitálového trhu je trh cenných papierov.

Na primárny trh cenných papierov vstupujú subjekty, ktoré potrebujú voľné prostriedky pre získanie dlhodobejších investícií. Vstup na primárny trh je realizovaný emisiou úverových alebo majetkových záväzkov v podobe cenných papierov. Výmenou týchto záväzkov (resp. ich predajom) získavajú voľné peňažné prostriedky využiteľné pre nákup nových strojov, zariadení, investície do budov a pod. Na primárnom trhu cenných papierov dochádza k priamej premene voľných finančných prostriedkov za novo emitované cenné papiere, resp. investícii voľných prostriedkov výmenou za finančné aktíva z pohľadu veriteľa. Využívateľovi voľných finančných prostriedkov pritom vzniká záväzok voči veriteľovi, a veriteľovi (investorovi) nárok na plnenie tohto záväzku. Vlastník novonadobudnutého finančného aktíva môže toto aktívum podľa vlastného rozhodnutia premeniť späť na peniaze formou jeho predaja inému investorovi na sekundárnom kapitálovom trhu.

Na sekundárnom trhu cenných papierov teda dochádza k obchodovaniu s cennými papiermi, do ktorých už bolo investované. Pôvodní investori obchodujú s cennými papiermi na sekundárnom trhu, ktorý im umožňuje predaj ich finančných aktív vtedy, keď to uznajú za vhodné alebo potrebné. Sekundárny trh poskytuje pôvodnému investorovi záruku likvidity jeho finančného aktíva. Inštitúciami pôsobiacimi v rámci sekundárneho trhu sú aj centrálny depozitár a zúčtovací dom (clearing house). Zúčtovací dom je inštitúcia zabezpečujúca zúčtovanie a vyrovnanie uskutočnených transakcií.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2