Investičný úver

Úver poskytovaný na financovanie projektov, ktoré súvisia s dlhodobejšou perspektívou firmy, t.j. investíciami. Investície možno rozdeliť do troch skupín:

  1. kapitálové investície, teda investície do hmotného investičného majetku (nehnuteľnosti, stroje, zariadenia a pod.),
  2. nehmotné investície, napr. investície do know-how,
  3. finančné investície, kde patria investície do cenných papierov (akcií) alebo dlhopisov.

Investičný majetok pritom banke slúži ako záruka pre poskytnutie úveru a jeho splácanie. Investičné úvery banky poskytujú napríklad na nákup pozemkov, výstavbu inžinierskych sietí, nákup strojov, zariadení a pod.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2