Hladká platba (cezhraničný prevod, zahraničná platba)

Čo je hladká platba?

Hladká platba je príkaz k úhrade do zahraničia alebo a zároveň príkaz smerovaný mimo banku príkazcu platby. Hladká platba je v podstate platobným príkazom, pri ktorom je prevedená určitá čiastka z jednej banky na účet korešpondenčnej banky, alebo do tretej banky.

Hladká platba je nedokumentárnou platbou, využívanou spravidla pri takých transakciách, kde sa zúčastnené strany poznajú a dôverujú si.

Rozlišujeme dva základné typy hladkých platieb:

  1. platby do zahraničia, realizované na základe vyplneného platobného príkazu klientom podloženého krytím prostriedkov,
  2. platby zo zahraničia.

Platobné príkazy sú najčastejšie realizované prostredníctvom SWIFT. Platobný príkaz má predovšetkým tieto náležitosti:

  • názov príkazcu a číslo jeho účtu,
  • suma, ktorá má byť zaplatená v cudzej mene,
  • názov cudzej meny (kód ISO),
  • názov a adresa príjemcu,
  • informácia o tom, kto znáša bankové poplatky,
  • podpis klienta.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2