Finančný poradca

Kto je finančný poradca?

Finančný poradca je osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom. Finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.

Finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec finančného poradcu, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sú:

  1. úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, desaťročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné poradenstvo, alebo
  2. vysokoškolské vzdelanie, päťročná odborná prax v príslušnom sektore a úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom.

Odbornú spôsobilosť preukazuje finančný poradca Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia vykonávať činnosť finančného poradcu. Fyzické osoby, ktoré musia spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú povinné každé dva roky absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania a úspešným vykonaním odbornej skúšky s certifikátom.

Celé znenie zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete tu.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2