Európsky hospodársky priestor (EHP)

Európsky hospodársky priestor (EHP, European Economic Area - EEA) je zoskupenie členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho združenia voľného obchodu (okrem Švajčiarska). EHP vznikol v roku 1992 v Porte.

Zoznam štátov patriacich do EHP

Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko.

Cezhraničné prevody v EUR v rámci krajín EHP

Za regulovanú platbu v EUR sa považuje každá platba, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá:

  • je v mene EUR do sumy 50 000 EUR,
  • banka príjemcu má sídlo v krajine EHP,
  • banka príjemcu má uvedený SWIFT/BIC kód,
  • účet príjemcu je v tvare IBAN,
  • dispozícia na zúčtovanie poplatkov = SHA.

Medzi krajiny spadajúce pod regulované platby v EUR v rámci krajín EHP patria: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2