Eskontný úver

Čo je eskontný úver?

Eskontný úver je právnou podstatou eskontu je odkúpenie doposiaľ nesplatených zmeniek s určitou splatnosťou a to po zrážke úroku odo dňa eskontu do dňa splatnosti pohľadávky a provízie pre banku (diskont). Najčastejšou formou eskontu je eskont zmeniek realizovaný bankou.

Banka eskontuje obchodné zmenky, čím umožňuje majiteľovi zmenky premeniť zmenku na peniaze. Nákupom zmenky tak banka poskytuje majiteľovi zmeniek eskontný úver. Úverový vzťah vzniká na základe úverovania dosiaľ nesplatených pohľadávok (zmeniek) a to až do dňa ich splatnosti. Podmienkou býva, že keď dlžník alebo ostatné osoby zviazané so zmenkami podľa zmenkového práva dlh nezaplatia, vyrovná poskytnutý úver majiteľ zmeniek (bývalý), od ktorého zmenky banka eskontovala. Pri normálnom priebehu teda eskontný úver nie je zaplatený úverovým dlžníkom, ale treťou osobou.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2