Elektronické bankovníctvo

Forma bankovníctva, pri ktorej nedochádza k priamemu kontaktu medzi bankou a klientom a pri ktorej sú zároveň ako komunikačný nástroj využívané moderné telekomunikačné technológie (internet, mobilné telefóny, pevné linky, faxy). Identifikácia klienta je zabezpečovaná zadaním mena, hesla, rodného čísla, PIN kódu, údajov z GRID karty a pod. Prostredníctvom elektronického bankovníctva je možné realizovať pasívne operácie, poskytujúce všeobecné informácie napr. o zostatku na účte, kurzové lístky a pod., alebo aktívne operácie, umožňujúce disponovať s prostriedkami uloženými na účte klienta.

V ponuke služieb v oblasti elektronického bankovníctva sú:

  • Internet banking – komunikácia klienta s bankou prostredníctvom internetu, pričom môže byť buď pasívny alebo aktívny.

    Demo verzie Internet bankingu v jednotlivých bankách nájdete v časti Viac o bežných účtoch - elektronické bankovníctvo.

  • Mobil banking – všeobecný termín používaný pre realizáciu pasívnych alebo aktívnych bankových operácií prostredníctvom mobilného telefónu. Pod mobil banking spadá SMS banking, WAP banking, GSM banking, SIM Toolkit banking a pod.
  • SMS banking – komunikácia klienta s bankou cez SMS správy, ktorá môže byť buď pasívna (informatívna) alebo aktívna (realizácia aktívnych operácií s prostriedkami uloženými na účte klienta).
  • Home banking - služba, ktorá umožňuje komunikáciu medzi klientom a bankou prostredníctvom prepojenia osobného počítača klienta, ktorý je vybavený špeciálnym softwarom (aplikáciou) banky.
  • Telephone banking (telefón banking) – služba umožňujúca klientovi komunikovať s bankou prostredníctvom telefónneho aparátu s tónovou voľbou, možnosťou spojenia s hlasovým informačným systémom alebo s operátom.
  • GSM banking – umožňujúci pasívne alebo aktívne operácia s účtom prostredníctvom GSM mobilnej siete. V GSM bankingu môže prebiehať komunikácia medzi klientom a bankou formou zašifrovaných alebo nezašifrovaných textových správ, WAPu alebo JAVA. V prípade zašifrovaných textových správ sa využíva napr. technológia SIM Toolkit, pri ktorej sa do mobilného telefónu vloží špeciálna SIM Toolkit karta s nahratou bankovou aplikáciou, ktorá zabezpečí odoslanie zašifrovaných správ a odšifrovanie prijatých správ. V prípade nezašifrovaných SMS správ je možné využiť všetky druhy SIM kariet. Komunikácia s bankou je potom založená na princípe odosielania a prijímania klasických krátkych textových správ, pričom bezpečnosť je postavená buď len na zadaní PIN kódu ku konkrétnej SIM karte alebo využití tzv. autentizačných kalkulátorov.
  • Mail banking – zasielanie mailových správ o operáciách na bežnom účte na e-mail klienta.
  • WAP banking - využitie mobilného telefónu s možnosťou pripojenia na internet prostredníctvom aplikácie WAP s následným realizovaním aktívnych alebo pasívnych operácií cez WAP.

Porovnajte si bežné účty a balíky služieb v jednotlivých bankách


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2