Dumping (dumpingová cena)

Čo je dumping?

Dumpung je taká cena za tovar alebo službu, ktorá je výrazne nižšia ako cena za ten istý tovar alebo službu u konkurencie na tom istom trhu. Dumpingová cena je často taká cena, ktorá nepokrýva ani len náklady vynaložené na daný tovar alebo službu.

Predaj za dumpingové ceny najčastejšie sleduje dva záujmy:

  1. likvidácia konkurencie,
  2. získanie podielu na novom trhu (napríklad pri vstupe zahraničnej spoločnosti na domáci trh alebo vstupe domácej spoločnosti na zahraničný trh).

Zákon č.59 / 1997 o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru definuje dumping pri dovoze tovaru ako taký dovoz, ktorého vývozná cena je nižšia ako cena rovnakého alebo podobného tovaru v bežnom obchode v krajine vývozu tovaru a ktorý môže spôsobiť dumpingovú ujmu domácemu výrobnému odvetviu. Za dumping je teda považovaný každý zahraničný výrobok, ktorý sa v mieste odkiaľ sa vyváža predáva za vyššiu cenu, ako v mieste na ktoré sa dováža. Suma, o ktorú je vývozná cena tovaru nižšia ako cena tovaru v bežnom obchode sa nazýva dumpingovým rozpätím.

Na ochranu pred dumpingom pri dovoze tovaru možno rozhodnúť o:

  • prijatí záväzku vývozcu tovaru tak, že tento upraví vývoznú cenu dumpingového tovaru alebo prestane dumpingový tovar do Slovenskej republiky vyvážať,
  • uložení dočasného antidumpingového cla,
  • uložení konečného antidumpingového cla.

Tieto opatrenia možno uplatniť vtedy, ak sa preukáže, že tovar bol dovezený do Slovenskej republiky za nižšiu cenu, ako je cena tovaru v bežnom obchode v krajine vývozu tovaru, a ak takto uskutočneným dovozom vznikla dumpingová ujma alebo hrozí jej vznik.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2