Dokumentárne inkaso

Čo je dokumentárne inkaso?

Dokumentárne inkaso je operácia banky realizovaná na základe príkazu jej klienta (beneficient), pri ktorej sa banka zaviaže vydať tretej osobe (trasátovi) dokumenty oprávňujúce nakladať s tovarom (alebo iné dokumenty), ak bude pri ich vydaní zaplatená daná peňažná čiastka alebo prevedený iný inkasný úkon.

Postup pri uplatňovaní dokumentárneho inkasa je nasledovný: beneficient požiada svoju banku (vysielajúca banka) o obstaranie inkasa a dá jej potrebné dokumenty. Banka beneficienta spracuje žiadosť pre inkasnú banku a odošle jej dokumenty. Inkasná banka upovedomí trasáta a potvrdí vysielajúcej banke prijatie dokumentov. Dokumenty budú trasátovi odovzdaná až po zaplatení danej čiastky. Inkasná a vysielajúca banka si platbu následne vzájomne zúčtujú.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2