Dokumentárna platba

Čo je dokumentárna platba?

Dokumentárna platba je prostriedok pre zníženie rizika plynúceho z neistoty v medzinárodnom obchode, pri ktorom sú zúčastnené strany často vzájomne neznáme, existujú pochybnosti o schopnosti kupujúceho platiť, predajcu dodať alebo je politicko-ekonomická situácia v zahraničí nestabilná.

Dokumentárne platby poskytujú do istej miery garanciu založenú na využití bánk zúčastnených pri danej platobnej transakcii. Pri dokumentárnych platbách sa využívajú dokumentárne akreditívy a dokumentárne inkasá.

S realizáciou dokumentárnych platieb sú spojené špecifické podmienky, napr. predloženie istých dokumentov (na rozdiel od hladkých platieb).


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2