Dividenda

Čo je dividenda?

Dividenda je peňažný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti vyplácaný akcionárom podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Dividenda je teda tá časť zisku, ktorá sa ďalej rozdeľuje medzi jednotlivých akcionárov. Výšku dividendy možno charakterizovať ako výška vyplateného podielu pripadajúcu na 1 akciu.

Dividendy sú akcionárom vyplácané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov, nie sú právne nárokovateľné.

Výšku dividendy ovplyvňujú najmä:

  • hospodársky výsledok spoločnosti,
  • očakávania na akciovom trhu,
  • likvidita spoločnosti,
  • investičné plány spoločnosti,
  • zadlženosť spoločnosti.

Dividendy možno rozdeliť z viacerých hľadísk:

  1. podľa formy vyplatenie dividendy – hotovostná, akciová, obligačná, majetková,
  2. podľa intervalu vyplácania dividend – ročná, polročná a pod.,
  3. podľa pravidelnosti vyplácania dividend – pravidelná, mimoriadna, likvidačná,
  4. podľa druhu akcie, na ktorú je vyplácaná – kmeňová, prioritná.

Hotovostná dividenda je akcionárom vyplácaná v hotovosti. Pri akciových dividendách dochádza k vyplateniu dividend vo forme nových kmeňových akcií. Obligačné dividendy sú vyplácané v podobe obligácií a majetkové v podobe iného ako peňažného majetku spoločnosti.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2