ČSOB banka

ČSOB banka (Československá obchodná banka) je peňažný ústav, ktorý bol založený v roku 1964 ako banka pre zahraničný platobný styk a zahraničné bankové operácie. Pôvodne bola ČSOB banka označová ako „Čekobanka“. Na slovenskom bankovom trhu pôsobila ČSOB banka od roku 1993 do 31. decembra 2007 ako pobočka zahraničnej banky - Československej obchodní banky Praha. Od 1. januára 2008 vykonáva ČSOB banka obchodnú činnosť na základe povolenia NBS ako banka so sídlom na území SR. Materskou spoločnosťou ČSOB banky a jej jediným akcionárom je belgická KBC Bank, ktorá je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších bankopoisťovní v západnej Európe. Skupina KBC vznikla začiatkom roka 2005 a je bankopoisťovacou skupinou so zameraním na obyvateľstvo, malé a stredné podniky a privátne bankovníctvo.

Dcérskymi spoločnosťami ČSOB banky sú ČSOB Asset Management, ČSOB Dôchodcovská správcovská spoločnosť, ČSOB Factoring, ČSOB Leasing, ČSOB Stavebná sporiteľňa a ČSOB Poisťovňa.

1. júla 2009 došlo k zlúčeniu Československej obchodnej banky, a.s. a ISTROBANKY, a.s., pričom Československá obchodná banka, a.s. sa stala právnym nástupcom, ktorý prevzal všetky práva a povinnosti ISTROBANKY, a.s.

ČSOBČSOB banka - základné informácie

Adresa banky ČSOB a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO 36854140
Telefón 0850 111 777
Telefón pre volania zo zahraničia + 421 2 5966 8844
Internetová adresa http://www.csob.sk
E-mail info@csob.sk
Kód banky 7500
Udelenie bankového povolenia 20. novembra 2007
Začatie činnost 1. januára 2008
BIC-kód / SWIFT CEKOSKBX


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2