Charge karta

Jedna z foriem platobných kariet. Kým pri kreditnej karte má klient možnosť prostriedky minuté z karty splácať v mesačných splátkach, pri charge kartách je všetko vyčerpané z karty nutné splatiť vždy do predpísaného termínu. Charge karty nie sú viazané na existenciu bežného účtu v banke. Pri využívaní prostriedkov z charge karty čerpáte úver.

Držiteľ charge karty vykonáva počas dohodnutého obdobia platby kartou. Toto obdobie trvá väčšinou 1 mesiac. Po uplynutí tohto obdobia vystavuje vydavateľ charge karty držiteľovi karty výpis s prehľadom realizovaných transakcií. Držiteľ karty musí do stanoveného termínu uhradiť celý dlžný zostatok a nemá možnosť splatiť vyčerpanú sumu v mesačných splátkach. Pri nesplatení celej dlžnej sumy dochádza k jej zúročeniu sankčnými úrokmi.

Príklad: Klient má na charge karte úverový rámec 10 000 EUR. V priebehu mesiaca minie z karty 5 000 EUR. Po obdŕžaní výpisu je klient vyzvaný uhradiť celú dlžnú sumu vo výške 5 000 EUR do stanoveného termínu. Klient teda uhrádza 5 000 EUR, za požičanie ktorých nebude platiť žiaden úrok.

Charge karty sú vhodné aj ako prostriedok preklenutia nedostatku finančných prostriedkov alebo možnosti nevyžívať na platenie vlastné peniaze, ale peniaze banky. Pri niektorých charge kartách môže byť problém s výberom hotovosti z bankomatov. Ak charge karta výbery z bankomatov umožňuje, tak tieto sú väčšinou spoplatnené. Pri vybavovaní charge karty je tiež nutné počítať s vyššími poplatkami za kartu – rádovo od desiatok až do stoviek EUR. V cene charge kariet sú však zahrnuté rôzne balíčky nadštandardných služieb.

Na slovenskom trhu sú najprestížnejšími charge kartami karty Diners Club a American Express. Okrem finančných prostriedkov zároveň ponúkajú klientom aj pridané hodnoty vo forme bezplatného vstupu do VIP salónikov na letiskách, cestovného poistenia v cene karty, asistenčných služieb v prípade straty karty a pod.

Porovnajte si

 


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2