Cenník (sadzobník poplatkov)

Dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. Cenník, spolu s obchodnými podmienkami banky a v niektorých prípadoch. aj s formulárom o zmluvných podmienkach o spotrebiteľskom úvere, je súčasťou každej zmluvy o poskytnutí bankového úveru, produktu alebo služby.

Banka zverejňuje cenník na svojich pobočkách a na svojej internetovej stránke. Klient musí byť o cenách informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Ak je cenník počas trvania zmluvy upravovaný, povinnosťou banky je o zmenách informovať klienta. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2