Bonita

Čo je bonita?

Bonita je výsledok ohodnotenia, kvalifikácie a posúdenia kvality určitého subjektu, objektu alebo javu.

Bonita zákazníka je v širšom slova zmysle chápaná ako jeho finančné zdravie. V užšom slova zmysle predstavuje schopnosť klienta prijať a následne splácať poskytnutý úver. Často je odvodzovaná od predchádzajúcej skúsenosti s klientom pri splácaní úverov, t.j. od jeho platobnej disciplíny a zároveň aj jeho finančnej a majetkovej situácie.

Bonita firmy predstavuje schopnosť firmy plniť si svoje záväzky. Z bankového pohľadu sa hodnotí kreditabilita (úverová vierohodnosť) firmy.

Bonita banky predstavuje schopnosť banky trvale plniť svoje splatné záväzky.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2