Banka

Čo je banka?

V zmysle Zákona o bankách je banka právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon týchto činností udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.

Pokiaľ to má banka uvedené v bankovom povolení, môže okrem prijímania vkladov a poskytovania úverov vykonávať aj ďalšie činnosti, napr.:

 • tuzemské a cezhraničné prevody finančných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),
 • poskytovanie investičných služieb,
 • obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu vrátane zmenárenskej činnosti, s finančným nástrojmi kapitálového trhu, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami, finančným lízingom, finančným sprostredkovaním, vydávaním a správou platobných prostriedkov, vydávaním cenných papierov a pod.).

Pod obchodnou bankou v užšom zmysle rozumieme banku špecializujúcu sa na obchodné a priemyselné organizácie, pre ktoré uskutočňuje bežné bankové operácie. Názov, resp. slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorej bolo udelené bankové povolenie.

Banky so sídlom na území Slovenskej republiky

 • Československá obchodná banka, a. s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • Poštová banka, a. s.
 • Prima banka SLovensko, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • Sberbank Slovensko, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2