Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie trvalých následkov úrazu slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poisťovne si pri tomto type pripoistenia stanovujú tzv. časovú franšízu, ktorá predstavuje čas potrebný na ustálenie trvalých následkov úrazu. Až po uplynutí časovej franšízy poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Dĺžka časovej franšízy môže byť napríklad jeden rok. Ak sa následky úrazu počas trvania časovej franšízy neustália, tak sa za východzí stav pre stanovenie poistenej sumy považuje stav trvalých následkov v čase ukončenia časovej franšízy. Časová franšíza sa nestanovuje pri tzv. stratových poraneniach (napríklad strata končatín alebo iných telesných orgánov), keďže pri tomto type poranenia sú následky nemenné a trvalé.

Zásadný vplyv na výšku poistného plnenia má pri trvalých následkoch úrazu posudok zmluvného lekára poisťovateľa. Ide o posudok, ktorý si dáva poisťovňa vyhotoviť nad rámec záveru lekára, ktorý zraneného ošetroval a praktického lekára zraneného. Poistený má pri uzatváraní poistenia trvalých následkov úrazu možnosť vybrať si poistenie s progresiou alebo bez progresie. Každý následok trvalého úrazu je ohodnotený určitým percentom, ktoré stanoví lekár. Rozdiel medzi poistením bez progresie a s progresiou je nasledovný: ak lekár stanoví rozsah trvalých následkov na 30 % a poistený ma uzatvorené poistenie bez progresie na sumu 10 000 €, poisťovňa mu vyplatí 3 000 €. Ak by mal uzatvorené poistenie s progresiou napríklad od 200 % do 500 %, pričom pri rozsahu trvalých následkov 30 % by platila progresia 200 %, poisťovňa by mu vyplatila 6 000 €.

Poistenie smrti následkom úrazu Denné odškodné za liečbu úrazu