Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke práva, záložné práva, vecné bremená, predkupné práva a pod.) sa zapisujú do katastra nehnuteľností vkladom. Od 1. 9. 2009 môžete podávať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia nepodáte návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže.

ČSOB Smart účet

Ak návrh na vklad v stanovenej lehote podáte, ušetríte 15 € na poplatku za každý podaný vklad. Štandardne je poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 €, Vy zaplatíte 51 €. Pre získanie zľavy sa odporúča spolu s riadnym návrhom na vklad priniesť na kataster aj vytlačenú verziu elektronického oznámenia. Formulár oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad môžete vyplniť na Katastrálnom portáli.

Hypotéka a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou - poplatky spojené s katastrom

V priebehu vybavovania hypotéky alebo akéhokoľvek úveru, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, počítajte najmä s týmito poplatkami na katastri nehnuteľností:

 • poplatok za list vlastníctva na právne účely: 8 €
 • poplatok za kópiu z katastrálnej mapy: 8 €
 • vklad do katastra nehnuteľností: 66 €

List vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy slúžia pre vyhotovenie znaleckého posudku. Ak nehnuteľnosť kupujete, musíte po schválení úveru na kataster odniesť dva návrhy na vklad: návrh na vklad kúpnej zmluvy a návrh na vklad záložného práva pre banku, ktorá vám hypotéku poskytla. Ak katastru elektronicky neoznámite zamýšľané podanie týchto návrhov na vklad, zaplatíte za ne spolu 132 €. Pri ich elektronickom oznámení zaplatíte len 102 €.

Elektronicky možno katastru oznámiť zamýšľané návrhy na vklad:

 • kúpnej zmluvy,
 • darovacej zmluvy,
 • zámennej zmluvy,
 • vyhlásenia vkladateľa o vložení majetku do právnickej osoby,
 • zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva,
 • zmluvy o výstavbe,
 • zmluvy o nadstavbe,
 • zmluvy o vstavbe,
 • nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka,
 • zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru,
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena,
 • zmluvy o zriadení záložného práva,
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení predkupného práva,
 • dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam,
 • dohody o vydaní veci,
 • zmluvy o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka.

Tip na porovnaniePotrebujete peniaze na byt alebo dom? Porovnajte si hypotéky v jednotlivých bankách.

12. 01. 2022 -

Prečítajte si aj: Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Hypotekárna jeseň 2021 – Porovnanie úverov na bývanie Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2