Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke práva, záložné práva, vecné bremená, predkupné práva a pod.) sa zapisujú do katastra nehnuteľností vkladom. Od 1. 9. 2009 môžete podávať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia nepodáte návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže.

J&T Termínovaný vklad

Ak návrh na vklad v stanovenej lehote podáte, ušetríte 15 € na poplatku za každý podaný vklad. Štandardne je poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 €, Vy zaplatíte 51 €. Pre získanie zľavy sa odporúča spolu s riadnym návrhom na vklad priniesť na kataster aj vytlačenú verziu elektronického oznámenia. Formulár oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad môžete vyplniť na Katastrálnom portáli.

Hypotéka a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou - poplatky spojené s katastrom

V priebehu vybavovania hypotéky alebo akéhokoľvek úveru, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, počítajte najmä s týmito poplatkami na katastri nehnuteľností:

 • poplatok za list vlastníctva na právne účely: 8 €
 • poplatok za kópiu z katastrálnej mapy: 8 €
 • vklad do katastra nehnuteľností: 66 €

List vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy slúžia pre vyhotovenie znaleckého posudku. Ak nehnuteľnosť kupujete, musíte po schválení úveru na kataster odniesť dva návrhy na vklad: návrh na vklad kúpnej zmluvy a návrh na vklad záložného práva pre banku, ktorá vám hypotéku poskytla. Ak katastru elektronicky neoznámite zamýšľané podanie týchto návrhov na vklad, zaplatíte za ne spolu 132 €. Pri ich elektronickom oznámení zaplatíte len 102 €.

Elektronicky možno katastru oznámiť zamýšľané návrhy na vklad:

 • kúpnej zmluvy,
 • darovacej zmluvy,
 • zámennej zmluvy,
 • vyhlásenia vkladateľa o vložení majetku do právnickej osoby,
 • zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva,
 • zmluvy o výstavbe,
 • zmluvy o nadstavbe,
 • zmluvy o vstavbe,
 • nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka,
 • zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru,
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena,
 • zmluvy o zriadení záložného práva,
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení predkupného práva,
 • dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam,
 • dohody o vydaní veci,
 • zmluvy o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka.

Tip na porovnaniePotrebujete peniaze na byt alebo dom? Porovnajte si hypotéky v jednotlivých bankách.

12. 01. 2022 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Hypotekárna jeseň 2021 – Porovnanie úverov na bývanie

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2