Zmluva o vkladovom účte

Vklad (alebo tiež depozit) je druh bankovej operácie, pri ktorej dochádza k prijatiu peňazí od vkladateľa na účet vedený v komerčnej banke, prípadne na vkladnú knižku. Vklad sa uskutočňuje v peňažnej alebo nepeňažnej forme pripísaním na účet. Zmluvu o vkladovom účte upravuje vo svojich ustanoveniach Obchodný zákonník.

Zmluvou o vkladovom účte sa banka zaväzuje účet pre jeho majiteľa zriadiť v určitej mene (ak mena nie je v zmluve uvedená, tak účet je v eurách) a platiť z peňazí uložených na účte úroky. Majiteľ účtu sa zaväzuje vložiť na účet peniaze a ich využitie prenechať banke. Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

Banka je povinná platiť úrok vo výške určenej v zmluve, alebo ak nie je dohodnutá, vo výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona, inak v obvyklej výške s prihliadnutím na dĺžku doby, počas ktorej boli peňažné prostriedky na účte viazané. Úroky sú splatné po uplynutí lehoty, počas ktorej sú peňažné prostriedky na účte viazané, alebo po účinnosti výpovede, Ak nebol vkladový účet dojednaný na určitú dobu, alebo ak bol dojednaný na dobu dlhšiu ako jeden rok, sú úroky splatné najneskôr koncom každého kalendárneho roka. Úroky sa počítajú odo dňa, keď banka získala právo nakladať s peňažnými prostriedkami.

Ak majiteľ účtu nakladá s peňažnými prostriedkami na účte pred dobou určenou v zmluve, pred uplynutím výpovednej lehoty, alebo ak nie je v zmluve táto doba určená, tak nárok na úroky zaniká alebo sa zníži spôsobom určeným v zmluve. Ak nevyplýva zo zmluvy iná účinnosť výpovednej lehoty, tak je výpoveď účinná po troch mesiacoch odo dňa, keď písomnú výpoveď majiteľ účtu doručil banke.

Vypovedať možno aj časť vkladu. Účinky zániku alebo zníženia nároku na úroky sa týkajú len úroku zo sumy, pri ktorej nebola dodržaná výpovedná lehota.

Porovnajte si aktuálne ponúkané sporiace produkty

Sporiace produkty pre deti Výška úrokov a úrokové výnosy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Najlepší účet zadarmo Porovnanie účtov zadarmo - 365.bank, mBank a Fio Banka
Kde získate platobnú kartu a výberu z bankomatu zadarmo? Porovnali sme 3 najpopulárnejšie účty zadarmo a vieme, ktorý je pre vás najvýhodnejší.

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

Ďalšie