Poplatky

Poplatky spojené s hypotekárnym úverom možno rozdeliť na dve základné skupiny:

 • poplatky pri vybavovaní hypotekárneho úveru,
 • poplatky spojené s hypotekárnym úverom.

Poplatky pri vybavovaní hypotekárneho úveru

V priebehu vybavovania žiadosti o hypotekárny úver a vybavovania potrebných dokladov sa stretnete s rôznymi typmi poplatkov. Tieto poplatky tvoria Váš náklad na vybavenie úveru, t.j. musíte ich uhradiť ešte predtým, ako úver začnete čerpať. Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť na:

 • poplatky spojené s katastrom nehnuteľností:
  a) poplatok za list vlastníctva na právne účely: 8,00 €
  b) poplatok za kópiu z katastrálnej mapy: 8,00 €

 • poplatok za znalecký posudok (za ohodnotenie nehnuteľnosti): poplatok je priamo závislý od hodnoty nehnuteľnosti ohodnocovanej znalcom. Jeho výška sa najčastejšie pohybuje od 100 do 300 €. Medzi podklady potrebné pre vyhotovenie znaleckého posudku patrí list vlastníctva k nehnuteľnosti a kópia z katastrálnej mapy.

 • poplatok za vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy: ak nehnuteľnosť kupujete, tak Vám banka na jej kúpu poskytuje zdroje vo forme hypotekárneho úveru, pričom kúpno-predajná zmluva je pre banku zárukou, že nehnuteľnosť budete časom aj vlastniť.

 • poistenie nehnuteľnosti: poistenie nehnuteľnosti je nevyhnutným poistením pre poskytnutie hypotekárneho úveru. Banky vyžadujú vinkuláciu poistenia vo svoj prospech, čím sa chránia pred nepredvídanými udalosťami poškodzujúcimi nehnuteľnosť (živelnou pohromou, požiarom, vandalizmom...), na ktorú majú záložné právo a na ktorú poskytli financie. Poistenie nehnuteľnosti, resp. suma poistného plnenia, by mala byť minimálne vo výške poskytnutého hypotekárneho úveru.

 • poplatky spojené s vkladom do katastra nehnuteľností:
  vklad do katastra nehnuteľností: 66,00 €
  vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní (zrýchlený vklad): 266,00 €

Vklad do katastra nehnuteľností je posledným krokom v procese vybavovania hypotéky. Na základe potvrdenia o prijatí návrhu na vklad a listu vlastníctva s plombou, ktorý si banky overujú cez internet (prostredníctvom portálu katastrálneho úradu), banky uvoľnia peniaze a môžete čerpať úver. Kým však do banky nedonesiete list vlastníctva so zapísaným záložným právom v prospech banky, budete splácať len úroky z čerpanej sumy úveru.

Poplatky spojené s hypotekárnym úverom

Medzi najdôležitejšie poplatky spojené s hypotekárnym úverom patria:

 • poplatok za spracovanie (poskytnutie) hypotekárneho úveru: poplatok najčastejšie stanovený ako % z hodnoty poskytnutého hypotekárneho úveru. Vzhľadom k vyššej prácnosti so žiadosťou o hypotéku banky zároveň stanovujú minimálne hodnoty tohto poplatku. Niektoré banky nastavujú fixné hodnoty poplatkov za spracovanie v závislosti od výšky poskytnutého hypotekárneho úveru.

 • mesačný poplatok za správu (vedenie) úverového účtu: poplatok bol novelou zákona o bankách od júna 2013 zrušený.

 • poplatok za predčasné splatenie hypotekárneho úveru: V období skončenia lehoty fixácie úrokovej sadzby, raz ročne, ak ide o úver s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, a tiež ak výška predčasného splatenia nepresiahne 20 % istiny hypotéky v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy je predčasné splatenie bez poplatku. V ostatných prípadoch si banky môžu účtovať skutočné náklady spojené so žiadosťou o predčasné splatenie, maximálne však 1 % z predčasne splatenej sumy.

 • poplatok za mimoriadnu splátku: Ak výška mimoriadnej splátky nepresiahne 20 % istiny hypotéky v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy, tiež v období skončenia lehoty fixácie úrokovej sadzby, ako aj raz ročne, ak ide o úver s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, je mimoriadna splátka bez poplatku. V ostatných prípadoch si banky môžu účtovať skutočné náklady spojené so žiadosťou o mimoriadnu splátku, maximálne však 1 % zo splatenej sumy.
Úrokové sadzby a fixácie Poistenie pri hypotekárnych úveroch

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

dvihanie urokov Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach
VÚB dvíha úroky o 0,20%. Ostatné banky ju budú čoskoro nasledovať .

hypoteka Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.
Ak následne podáte návrh na vklad v stanovenej lehote, ušetríte na poplatku.

Ďalšie