Poistenie smrti následkom úrazu

Tento typ pripoistenia slúži na zabezpečenie pozostalých v prípade, že k smrti poisteného dôjde následkom úrazu v čase poistenia. V poistenej zmluve môže byť dohodnutý čas, v rámci ktorého ak nastane smrť po úraze, tak je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu pozostalým, resp. oprávnenej osobe. Tento čas môže byť napríklad stanovený na 1 rok odo dňa úrazu. Vždy sa však skúma príčinná súvislosť medzi smrťou a pôvodným úrazom.

Ak je dohodnuté poistenie na akúkoľvek smrť a zároveň aj poistenie na smrť následkom úrazu, tak poisťovňa v prípade smrti následkom úrazu vyplatí oprávnenej osobe obidve poistné sumy.

Poistenie pre prípad smrti Poistenie trvalých následkov úrazu