Poistenie kritických chorôb

Poistenie kritických chorôb je niekedy označované aj ako pripoistenie pre prípad vážnych chorôb. Z tohto pripoistenia má poistený nárok na finančné plnenie v prípade vzniku vážneho ochorenia. Zoznam ochorení, ktoré spadajú pod toto pripoistenie je vždy predom daný.

Poisťovňa vyplatí poistnú sumu pre prípad vzniku kritickej choroby, ak bude poistenému počas trvania pripoistenia prvýkrát zistená a odborným lekárom diagnosticky potvrdená aspoň jedna z poistených kritických chorôb. Väčšina poisťovní umožňuje toto poistenie len za podmienky súčasného poistenia akejkoľvek smrti. Vyplatenie poistnej sumy je tiež väčšinou podmienené určitým časom dožitia sa od dátumu vzniku poistnej udalosti (diagnostikovania kritickej choroby). Poisťovňa nie je povinná plniť, ak bola kritická choroba diagnostikovaná do určitého obdobia od začiatku poistenia (obvykle je toto obdobie 6 mesiacov od začiatku poistenia).

Poistenie kritických chorôb väčšinou obsahuje tieto choroby:

  • srdcový infarkt,
  • rakovina (resp. presne vymedzené typy rakoviny),
  • náhla cievna príhoda,
  • zlyhanie obličiek,
  • oslepnutie,
  • skleróza multiplex,
  • Parkinsonova choroba,
  • Alzheimerova choroba,
  • HIV.
Poistenie pre prípad smrti