Denná dávka v prípade práceneschopnosti

Denná dávka v prípade práceneschopnosti, alebo tiež pripoistenie denného odškodného, predstavuje finančné prostriedky vyplatené poistenému v prípade jeho práceneschopnosti vzniknutej následkom úrazu alebo choroby. Nie každá poisťovňa však kryje práceneschopnosť v dôsledku choroby. Poistné sa vypláca počas práceneschopnosti, pričom poisťovne si väčšinou stanovujú maximálny počet dní, za ktoré sa pracovná neschopnosť počíta.

Pri uplatnení nároku na toto poistné je potrebný doklad o pracovnej neschopnosti poisteného, resp. potvrdenie lekára o čase nevyhnutného liečenia. Pri tomto type poistenia je dôležité, aby poisťovňa vyplatila dennú dávku od začiatku práceneschopnosti, pretože niektoré poisťovne plnia len od určitého dňa PN.

Denné odškodné za liečbu úrazu Denné odškodné v prípade hospitalizácie