Denné odškodné v prípade hospitalizácie

Pripoistenie odškodného za pobyt v nemocnici slúži na zabezpečenie poisteného v prípade jeho hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby. Rovnako ako pri pripoistení dennej dávky v dôsledku práceneschopnosti platí, že nie všetky poisťovne kryjú aj riziko hospitalizácie v dôsledku úrazu a aj riziko hospitalizácie v dôsledku choroby. Choroby v pripoistení majú zahrnuté len niektoré poisťovne.

Poistné plnenie má formu dávok vyplácaných za každý deň hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, pričom niektoré poisťovne si vyhradzujú právo vyplácať odškodné len za určitý počet dní (napríklad maximálne 365 dní počas dvoch rokov a pod.). Pri uplatňovaní nároku na poistné je súčasťou hlásenia poistnej udalosti potvrdenie o hospitalizácii. Odškodné sa vo väčšine prípadov vypláca od prvého dňa hospitalizácie za podmienky, že hospitalizácie trvala aspoň 24 hodín.

Denná dávka v prípade práceneschopnosti Poistenie kritických chorôb